Naše úspěchy

Naše vizitka jsou spokojení klienti

Oblastí, ve kterých můžete profitovat z naší pomoci, je celá řada. Podívejte se na konkrétní příklady kauz, ve kterých se nám podařilo úspěšně intervenovat ve prospěch našich klientů.

Zproštění obžaloby z trestného činu pana Vladímíra K.

Co v trestním právu chápe veřejnost jako úspěch, nemusí vždy stejně vnímat obviněný a naopak. Pro nás je však měřítko jasné. Je jím každý výsledek, který je v souladu s požadavky našeho klienta.
Tak tomu bylo i v případě Vladimíra K., který byl obviněn a následně usvědčován několika svědky z trestného činu nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a jedy ve smyslu ust. § 283 odst. 1,2 TZ. Hrozil mu tak trest odnětí svobody ve výši 2-10 let. Díky použití několika jednoduchých taktik, nabrala celá kauza v průběhu obhajoby rychlý obrat. Prokázalo se, že svědci jsou sami častými uživateli psychotropních látek, nejsou důvěryhodní a křivou výpovědí se snažili zakrýt vlastní trestnou činnost. Klient byl zproštěn obžaloby v plném rozsahu a dva ze svědků budou v nejbližší době pravděpodobně čelit obvinění z několika trestných činů.

Boj o dědictví pana Karla P.

Na poli běžných soudních případů jako jsou úpravy poměrů rodičů k nezletilým dětem, nebo rozvody manželství a následné vypořádání jejich společného jmění, dosahujeme úspěchů pravidelně. Kromě toho se však naší kanceláři podařilo vítězně ukončit také dlouholetou kauzu, jejímž smyslem bylo dostat majetek od neoprávněných dědiců do rukou našeho klienta. Pan Karel P. s naší pomocí prosazoval svá práva opravdu neúnavně, a to hned u několika soudních instancí. O to větší zadostiučinění jsme pocítili, když po tomto úmorném dlouholetém snažení získal pan Karel do vlastnictví majetek v hodnotě několika milionů korun a domnělí dědicové byli povinováni uhradit veškeré náklady řízení. Úspěch v situaci, kdy klient vynaložil nemalé prostředky na vcelku nejistý výsledek, těší nejen jej, ale i jeho právního zástupce - naši kancelář.

Zažehnané sousedské rozepře

Jak se nám daří řešit kauzy správního práva? Kromě běžné správní agendy v podobě dopravních přestupků, pomáháme našim klientům například tehdy, když se jejich sousedské vztahy stanou neúnosnými. To je případ manželů Pavly a Petra S., které noví sousedé obtěžovali svými nekonečnými večírky, nepovolenými kamerovými záznamy a dalšími rušivými aktivitami, jichž se dobrovolně odmítali vzdát. Manželé se obraceli na různé orgány s žádostí o zjednání nápravy, nicméně až díky našim intervencím bylo dosaženo nerušeného spánku našich klientů i klidného sousedského soužití.

“Vykutálení” obchodní společníci

Naše kancelář se snaží poskytovaným právním poradenstvím rizikům našich stálých klientů předcházet. Ani sebelepší rada, či kvalitně zpracovaný dokument však nedokáže pokrýt všechna rizika dynamicky se vyvíjejících obchodních transakcí. Toto byl případ i jednoho z klientů naší kanceláře, který byl vystaven riziku plnění z neplatného usnesení valné hromady. Tímto usnesením se jej jeho vychytralí společníci pokusili odvolat z funkce jednatele a za jeho zády mezitím společnost zadlužili. Klientovi tak hrozila několikamilionová škoda. Tento záměr se nám naštěstí podařilo odvrátit a klient vyvázl sice poučen, ale bez nepříznivých následků. Společníci naopak nyní čelí soudním sporům, a to jak na úrovní civilního, tak i trestního práva.